Ra mắt Visual Studio 2012 và .NET 4.5

Visual Studio 2012 ra mắt ngay buối sáng sớm ngày 16/08 cùng ngày với Windows 8 (giờ Việt Nam). Hiện tài trên trang chủ của Microsoft đã cho phép các bản tải về bản dùng thử Visual Studio 2012 với thời han sử dụng là 90 ngày (giống với phiên bản Windows 8 Ent).

Tham khảo bài thêm viết của Hanselman

http://www.hanselman.com/blog/VisualStudio2012AndNETFramework45IsRELEASEDHeres5MinuteVideosToGetYouUpToSpeedQuick.aspx