Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
BÀI VIẾT

Sửa thông tin bài viết Thủ thuật: Tăng tốc ứng dụng ASP.NET trên IIS 7.x

19 Tháng Bảy 2010 - Theo VuaLapTrinh.com
Lượt xem: 3.574     Phản hồi: 2

Bài viết này sẽ giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất cho ASP.net với IIS 7 một cách đơn giản là cấu hình trong Web.config mà không cần code thêm bất kỳ 1 đoạn code nào

Http Compression:

Bạn luôn luôn có thể sử dụng Http Compression trong Asp.Net bằng cách sử dụng thư viện của hãng thứ 3 hoặc của chính bạn. Với IIS 7 bạn có thể sử dụng tính năng nén có sẵn bằng cách thêm đoạn xml sau vào Web.config

Note: Các đoạn XML sau đây phải được đặt trong phần của web.config này.

<urlCompression doDynamicCompression="true" doStaticCompression="true" dynamicCompressionBeforeCache="true"/>

doDynamicCompression: thuộc tính này cho phép nén nội dung động

doStaticCompression: cho phép nén nội dung tĩnh như javascript, css. Hình ảnh và nội dung tĩnh khác mặc định sẽ không được nén

dynamicCompressionBeforeCache:  Nếu bạn sử dụng Out Cache trong Asp.net. Thuộc tính này sẽ giúp nén dữ liệu xong rồi cache như vậy sẽ tiết kiệm được bộ nhớ


Cache static files:
Để tăng tốc độ cho việc tải dữ liệu tại client. Điều quan trọng nhất tất cả nội dung điều được Cache tại Browser, bao gồm các tập tin như hình ảnh tĩnh, stylesheets và các file script
Bằng cách cho phép cache tất cả các file này tại trình duyệt, có nghĩa là nó sẽ không gửi request đến server trong khoảng thời gian được cache. Điều đó tiết kiệm được rất nhiều băng thông và web của bạn tải cũng nhanh hơn nhiều

<staticContent>
     <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="365.00:00:00"/>
</staticContent>

Chi tiết config:

<system.webServer>
<httpCompression directory="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files">

    <scheme name="gzip" dll="%Windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" />

    <dynamicTypes>

        <add mimeType="text/*" enabled="true" />

        <add mimeType="message/*" enabled="true" />

        <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" />

        <add mimeType="*/*" enabled="false" />

    </dynamicTypes>

    <staticTypes>

        <add mimeType="text/*" enabled="true" />

        <add mimeType="message/*" enabled="true" />

        <add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" />

        <add mimeType="*/*" enabled="false" />

    </staticTypes>

</httpCompression>


<urlCompression  doStaticCompression="true" doDynamicCompression="false" />

 <staticContent>
      <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" />
</staticContent>

</system.webServer>BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com