Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Chuyên mục Microsoft ASP.NET MVC Framework
7. Tạo phương thức sửa dữ liệu (Edit Methods) và giao diện để sửa dữ liệu (Edit Views) (Chưa dịch)
Ngày đăng: 30/11/2014 2:06:26 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem:     Phản hồi:
Trong bài này, chúng ta sẽ tạo ra phương thức sửa dữ liệu (Edit Methods) và giao diện để sửa dữ liệu (Edit Views) ...
6. Truy xuất dữ liệu (Data Model) từ Controller (Chưa dịch)
Ngày đăng: 30/11/2014 2:01:04 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem:     Phản hồi:
Trong phần này chúng ta sẽ tạo một một lớp MoviesController và viết mã cho nó để truy xuất dữ liệu, hiển thị dữ liệu. ...
5. Tạo một chuỗi thông tin kết nối (Connection String) và tương tác với SQL Server LocalDB
Ngày đăng: 09/01/2014 2:00:06 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem: 6.031    Phản hồi: 0
LocalDB là một phiên bản gọn nhẹ của phiên bản SQL Server Express Database Engine. Thông thường thì tập tin dữ liệu LocalDB được lưu giữ tại thư mục App_Data của ứng dụng. ...
4. Tạo mới một Model
Ngày đăng: 03/01/2014 7:31:24 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem: 3.484    Phản hồi: 0
Trong phần này chúng ta sẽ tạo một số lớp để quản lý phim ảnh với CSDL. Các lớp này gọi là thành phần “model” của ứng dụng ASP.NET MVC. ...
3. Tạo mới một View
Ngày đăng: 03/01/2014 6:31:50 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem: 4.445    Phản hồi: 0
Trong phần này, chúng ta tiếp tục cập nhật lớp HelloWorldController để sử dụng với hiển thị một file khuôn mẫu giao diện (View Template File) để hiểu rõ việc tạo ra một HTML trả về để hiển thị phía client (browser). ...
2. Tạo mới một Controller
Ngày đăng: 03/01/2014 2:16:01 CH      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem: 4.420    Phản hồi: 0
MVC là viết tắt của mô hình-view-controller. MVC là một mô hình phát triển ứng dụng có kiến trúc tốt, có thể kiểm chứng và dễ dàng để duy trì. Trong bài này, chúng ta sẽ họ cách tạo mới 1 controller trong mô hình MVC. ...
1. Bắt đầu với ASP.NET MVC 5
Ngày đăng: 03/01/2014 11:55:55 SA      Tác giả: Dịch bởi giảng viên NGÔ THANH TÙNG - SOFTECH APTECH từ bài viết của tác giả Rick Anderson
Lượt xem: 9.287    Phản hồi: 0
Trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn chạy các ứng dụng ASP.NET MVC trong Visual Studio. ...


  Tổng số: 7 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com