Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU - VIDEO
VIDEO
Bài 01: Data Access Layers trong ứng dụng ASP.NET
Ngày đăng: 10/08/2008 10:56:08 CH      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 5.460    Phản hồi: 5
Trong bài này, các bạn sẽ được hướng dẫn tạo ra 1 Data Access Layer sử dụng 1 dataset định kiểu tường minh (typed dataset) cho ứng dụng ASP.NET đơn giản. ...
Bài 02: Điền dữ liệu (Bind) vào điều khiển Datagrid
Ngày đăng: 10/08/2008 11:05:37 CH      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 4.129    Phản hồi: 4
Trong bài này, các bạn sẽ được hướng dẫn cách điền dữ liệu vào điều khiển Datagrid. Bài này sẽ sử dụng lại ứng dụng mà các bạn đã tạo ở Bài 01. ...
Bài 01: Kiến thức cơ bản về Forms Authentication trong ASP.NET
Ngày đăng: 29/09/2009 11:08:55 SA      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 8.442    Phản hồi: 4
Trong bài này, các bạn sẽ học các kiến thức cơ bản về Forms Authentication trong ASP.NET ...
Bài 09: Bảo mật, phân quyền Web Site với Membership và Login Controls
Ngày đăng: 02/10/2007 4:52:43 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 11.955    Phản hồi: 4
Trong bài này, các bạn sẽ khám phá các tính năng bảo mật, phân quyền trong ASP.NET 2.0. Hơn nữa, các bạn sẽ học cách phân nhóm, phân quyền (role-based security) và sử dụng các nhóm, quyền này để truy nhập Web Site. ...
Bài 04: Tìm hiểu về Web Application State
Ngày đăng: 15/09/2007 9:29:40 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 3.916    Phản hồi: 3
Trong bài này, các bạn sẽ học cách quản lý, điều khiển các trang thái (state) trong ASP.NET, bao gồm các loại đối tượng (objects) dùng để lưu trữ các thông tin trong ứng dụng ASP.NET 2.0. ...
Bài 04: LINQ to SQL: Updating the Database
Ngày đăng: 29/09/2009 11:09:02 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 4.100    Phản hồi: 3
Trong bài này, các bạn sẽ học cách cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ LINQ ...
Bài 03: Tìm hiểu thêm về các kiểu dữ liệu và một số thuộc tính khác
Ngày đăng: 29/09/2009 11:09:07 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 2.777    Phản hồi: 2
Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm về tính toàn vẹn dữ liệu, các kiểu dữ liệu và các thuộc tính khác. ...
Bài 02: Tạo giao diện trên Web Forms
Ngày đăng: 15/09/2007 9:23:49 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 7.224    Phản hồi: 2
Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu các điều khiển (server controls) của ASP.NET 2.0 mà Visual Web Developer Express Edition hỗ trợ. Và làm quen với một số tính năng của Visual Web Developer Express Edition. ...
Bài 01: Giới thiệu LINQ (Language Integrated Query)
Ngày đăng: 20/03/2008 2:10:16 CH      Tác giả: Scott Stanfield
Lượt xem: 2.804    Phản hồi: 2
Trong bài này, các bạn sẽ được giới thiệu cơ bản về kỹ ngôn ngữ LINQ (Language Integrated Query), đây là một ngôn ngữ tích hợp với C#, VB để truy vấn, thực thi dữ liệu mà không cần đến việc viết các lệnh truy vấn T-SQL ...
Bài 05: Môi trường thiết kế mới trong Visual Studio 2008
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:01 SA      Tác giả: Joe Stagner (ASP.NET)
Lượt xem: 2.324    Phản hồi: 1
Trong bài này, các bạn sẽ được giới thiệu về một số tính năng mới hỗ trợ thiết kế trong Visual Studio 2008 ...


  Tổng số: 43 Trang: / 5 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com