Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU - VIDEO
VIDEO
Bài 03: Tìm hiểu thêm về các kiểu dữ liệu và một số thuộc tính khác
Ngày đăng: 29/09/2009 11:09:07 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 2.784    Phản hồi: 2
Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm về tính toàn vẹn dữ liệu, các kiểu dữ liệu và các thuộc tính khác. ...
Bài 02: Tìm hiểu bảng (table) và bản ghi (record) trong CSDL (database)
Ngày đăng: 05/11/2007 4:57:34 CH      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 2.252    Phản hồi: 0
Trong bài bày, các bạn sẽ tìm hiểu về bảng (tables), kiểu dữ liệu (data types), các thuộc tính (properties), khóa (keys), ... ...
Bài 01: Khái niệm về CSDL, ADO.NET
Ngày đăng: 25/10/2007 9:21:00 SA      Tác giả: ASP.NET
Lượt xem: 3.048    Phản hồi: 1
Trong bài này, các bạn sẽ học các khái niệm về CSDL, ADO.NET và các kiến thức về SQL Server Express ...


  Tổng số: 3 Trang: / 1 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com