Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Chuyên mục Microsoft® LINQ®
Dùng biểu thức LINQ tùy biến với LinqDatasource control (LINQ to SQL phần 9)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:32:59 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 7.308    Phản hồi: 2
Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O-RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có t ...
Thực thi các biểu thức SQL tùy biến (LINQ to SQL phần 8)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:31:04 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 5.137    Phản hồi: 0
Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O-RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có t ...
Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:28:08 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 11.450    Phản hồi: 0
Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O-RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có t ...
Lấy dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 6)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:23:48 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 17.465    Phản hồi: 0
Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ cho thấy cách chúng ta có thể dùng các stored procedure (SPROCs) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDFs) với mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào cách dùng SPROCs để truy vấn và lấy dữ liệu về từ CSDL. Trong bài viết kế tiếp, tôi s ...
Sử dụng asp:LinqDataSource (LINQ to SQL phần 5)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:21:45 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 13.408    Phản hồi: 0
Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá control mới asp:linqdatasource có trong ASP.NET thuộc phiên bản .NET 3.5. Control này là một datasource control mới cho ASP.NET (giống ObjectDataSource và SQLDataSource có trong ASP.NET 2.0) cho phép bạn khai báo việc gắn kết dữ liệu vào mô hình dữ liệu của L ...
Cập nhật cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL phần 4)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:19:18 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 7.446    Phản hồi: 2
Từ vài tuần trước, tôi đã bắt đầu một loạt bài nói về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một O-RM có sẵn trong bản .NET Framework 3.5, và nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL cùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như để thêm, xóa, sửa dữ liệu. ...
Truy vấn Cơ sở dữ liệu (LINQ to SQL phần 3)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:15:37 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 21.484    Phản hồi: 4
Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo một mô hình các lớp LINQ to SQL bằng cách dùng trình LINQ to SQL có sẵn trong VS 2008. Dưới đây là một hình mà tôi đã tạo dùng CSDL mẫu Northwind ...
Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (LINQ to SQL phần 2)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:14:23 CH      Tác giả: Đào Hải Nam(namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 8.126    Phản hồi: 0
Trong phần một, tôi đã thảo luận về LINQ to SQL là gì? và cung cấp một cái nhìn cơ bản về những trường hợp chúng ta có thể sử dụng nó. ...
Sử dụng LINQ to SQL (LINQ to SQL phần 1)
Ngày đăng: 22/12/2009 6:12:27 CH      Tác giả: Đào Hải Nam (namdh.wordpress.com)
Lượt xem: 34.035    Phản hồi: 1
Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài có chủ đề LINQ to SQL, các bài này sẽ cho bạn một cái nhìn khái quát, giúp bạn làm quen với LINQ, một trong những công nghệ mới có trong .NET 3.5. ...
Bài 04: Các truy vấn LINQ to SQL
Ngày đăng: 07/12/2009 3:12:51 CH      Tác giả: Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.625    Phản hồi: 0
Thực hiện các truy vấn SQL bằng ngôn ngữ LINQ ...


  Tổng số: 13 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com