Đang nạp dữ liệu ...
DANH MỤC
Chuyên mục Microsoft® LINQ®

Sửa thông tin bài viết Bài 04: Các truy vấn LINQ to SQL

07 Tháng Mười Hai 2009 - Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.608     Phản hồi: 0

1 Tách rời DataContext đã tạo ra và các lớp thực thể vào các namespaces khác nhau
O / R Designer cung cấp cho các thuộc tính Context Namespace và Entity Namespace trên DataContext. Những thuộc tính xác định tên DataContext và các lớp thực thể đã được tạo ra. Theo mặc định, các thuộc tính là trống rỗng và các DataContext và các lớp thực thể được tạo ra vào ứng dụng của namesapce. Để tạo ra các mã vào một namespace khác các ứng dụng của namespace, nhập một giá trị vào trong thuộc tính Context Namespace và / hoặc Entity Namespace.

2 Làm thế nào để: Chỉ định lưu trữ Thực hiện thủ tục Update, Insert, và delete
Thủ tục lưu trữ có thể được đưa vào các O / R Designer và thực hiện như các phương thức điển hình trong DataContext. Chúng cũng có thể được sử dụng để phủ quyết các phương thức mặc định trong LINQ to SQLđể thực hiện hành vi thêm, cập nhật, và xóa khi các thay đổi đều được lưu từ các thực thể để tổ chức một cơ sở dữ liệu (ví dụ, khi gọi các phương thức SubmitChanges). Nếu thủ tục lưu trữ của bạn trả về giá trị mà cần phải được gửi lại cho client (ví dụ, giá trị tính toán trong thủ tục lưu trữ), tạo ra tham số của bạn được lưu trữ trong các thủ tục. Nếu bạn không thể sử dụng tham số, viết một phần phương thức một phần của việc triển khai thực hiện thay vì dựa vào các phủ quyết được tạo ra bởi các O / R Designer. Các thành viên được ánh xạ để tạo ra các giá trị cho cơ sở dữ liệu cần phải được thiết lập thích hợp cho các giá trị sau khi hoàn tất thành công của qua trình INSERT hoặc UPDATE.


BÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com