Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP

Sửa thông tin bài viết Sử dụng mã bảo vệ CAPTCHA với ASP.NET

19 Tháng Ba 2010 - Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 10.908     Phản hồi: 6

Demo: http://www.asp.net.vn/RecaptchaDemo.aspx

CAPTCHA

Để có thể sử dụng CAPTCHA bạn cần đăng ký 1 cặp keys:

1. Đăng ký tại: https://admin.recaptcha.net/recaptcha/createsite/

2. Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ nhận được kế quả:

Domain Name:

www.asp.net.vn

This is a global key. It will work across all domains.

Public Key: 6Lco3AsAAAAAAO9g90AYGNg-vKC-0SvtU6bz

XXXX

Use this in the JavaScript code that is served to your users

Private Key:

6Lco3AsAAAAAAJaORp5DhQKjIbEZD_bJXhUq

XXXX

Lưu ý: 4 ký tự sau mỗi cặp khóa đã thay bằng XXXX.

3. Sau đó, tham khảo ví dụ sau:

<%@ Page Language="C#" %>

<%@ Register TagPrefix="recaptcha" Namespace="Recaptcha" Assembly="Recaptcha" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

    protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (recaptcha.IsValid)
        {
            lblResult.Text = "Bạn đã gõ đúng mã bảo vệ";
            lblResult.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;

        }
        else
        {
            lblResult.Text = "Bạn đã gõ sai mã bảo vệ";
            lblResult.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
        }
    }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>ASP.NET VIETNAM - CAPTCHA DEMO</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Label ID="lblResult" runat="server" />
        <recaptcha:RecaptchaControl ID="recaptcha" runat="server" PublicKey="6Lco3AsAAAAAAO9g90AYGNg-vKC-0SvtU6bzXXXX"
            PrivateKey="6Lco3AsAAAAAAJaORp5DhQKjIbEZD_bJXhUqXXXX" />
        <br />
        <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Test" OnClick="btnSubmit_Click" />
    </div>
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
    </asp:ScriptManager>
    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
        <ContentTemplate>
        </ContentTemplate>
    </asp:UpdatePanel>
    </form>
</body>
</html>

 

Download ddl ở đây

Mời tham gia thảo luận tại: http://www.asp.net.vn/Forum/
Bạn có thể xem demo tại: http://www.asp.net.vn/RecaptchaDemo.aspx

Trang chủ của ReCAPTCHABÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com