Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP

Sửa thông tin bài viết Upload file trong CreateUserWizard của ASP.NET 2.0 Membership

12 Tháng Tám 2009 - Ngô Thanh Tùng
Lượt xem: 4.144     Phản hồi: 1

Cài đặt ASP.NET 2.0 Membership cho database:

Bước 1: Tạo hoặc sử dụng 1 database có sẵn trong MS SQL Server 2000 hoặc cao hơn.

Bước 2: Tại của sổ run, chạy câu lệnh: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regsql.exe

Hoàn thành các bước trong Wizard này để hệ thống thiết lập các đối tượng trong database phục vụ cho chức năng Membership

Bước 3: Cấu hình ConnectionString trong web.config:

<connectionStrings>

    <remove name="LocalSqlServer"/>

    <add name="LocalSqlServer" connectionString="server=(local);database=TEST;uid=sa;pwd=" providerName="System.Data.SqlClient"/>

  </connectionStrings>

Bước 4: Cấu hình Authentication và Profile trong web.config:

<authentication mode="Forms">

    </authentication>

    <anonymousIdentification enabled="true"/>

    <profile>

      <properties>

        <add name="PhotoUrl" allowAnonymous="true" type="System.String" serializeAs="String"/>

      </properties>

    </profile>

 


Bước 5: Chạy Web Site trong ví dụ đính kèm.

http://www.asp.net.vn/Uploads/CreateUserWizard.zipBÌNH LUẬN:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com