Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP

Sửa thông tin bài viết Thiết lập Connection Strings đến MS Excel

20 Tháng Tám 2008 - connectionstrings.com
Lượt xem: 2.743     Phản hồi: 0

ACE OLEDB 12.0
Xlsx files:
Provider
=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\myFolder\myExcel2007file.xlsx;Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=YES";
Ghi chú: "HDR=Yes;" nếu dòng đầu tiên chứa tên cột, "HDR=No;" thì ngược lại.

Treating data as text:
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\myFolder\myExcel2007file.xlsx;Extended Properties="Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1";

Excel:
ODBC Standard:
Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;Dbq=C:\MyExcel.xls;DefaultDir=c:\mypath;

OLE DB Standard:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MyExcel.xls;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1";


BÌNH LUẬN:Các tin khác liên quan:
Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com