Đang nạp dữ liệu ...
CMS - MENU
HỌC TẬP
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 1
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 2.006    Phản hồi: 0
Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra, nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho các lệnh này vì thế mà chúng tôi có thể hoạch định và chạy chú ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 2
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 2.236    Phản hồi: 1
Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn giản.Trong phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO. Nếu bạn đã từng biết sơ qua các ngôn ngữ lập trình như PERL, Python hay C thì có thể tìm thấy điểm tương ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phầ̀n 3
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo DatabaseJournal)
Lượt xem: 1.424    Phản hồi: 0
Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 4
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: M.Hà (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.364    Phản hồi: 0
Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập Power Shell, SMO và WMI cmdlet đơn giản. Phần III chỉ dẫn viết mã PowerShell và kết nối với SQL Server. Phần 4 sẽ giới thiệu cách sử dụng mã PowerShell để lặp nội dung tập tin và kết nối tới các máy chủ khác. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 5
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.260    Phản hồi: 0
Trong phần V này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách sử dụng PowerShell và kịch bản PowerShell trong việc tạo cơ sở dữ liệu và một số vấn đề khác ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 6
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.156    Phản hồi: 0
Trong phần 6 này, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cách sử dụng PowerShell và các kịch bản để backup cơ sở dữ liệu. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 7
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.059    Phản hồi: 0
Mỗi một phần trong loạt bài này đều minh chứng cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để trình bày các đối tượng của SQL Server. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 8
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.261    Phản hồi: 0
Trong phần 8 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để hiển thị các thuộc tính đối tượng cho tất cả các đối tượng SQL Server. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 1.055    Phản hồi: 0
Trong phần 9 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. ...
Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 10
Ngày đăng: 22/07/2008 12:00:00 SA      Tác giả: Văn Linh (Theo Databasejournal)
Lượt xem: 978    Phản hồi: 0
Phần 10 này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Việc tạo các kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. ...


  Tổng số: 16 Trang: / 2 trang

Copyright © by ASP.NET VIETNAM
Contact us: ngothanhtung.it@gmail.com